គេហទំព័រច្បាប់ដតណែត (Chbab.net) គឺជាគំនិតផ្តួចផើ្តមដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈមួយ ដែលមានគោលបំណង បង្កើតឲ្យបាននូវមូលដ្ឋានជានីតិរដ្ឋមួយ សម្រាម់ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអោយកាន់តែប្រសើរ។ គោលបំណងរបស់គេហទំព័រច្បាប់ដតណែត គឺធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុង ការស្វែងរកច្បាប់ ដែលជាធាតុផ្សំសំខាន់មួយរបស់នីតិរដ្ឋ។ យើងរំពឹងថាគេហទំព័រច្បាប់ដតណែត នឹងអាចចងក្រងនូវយុត្តិសាស្រ្តតុលាការកម្ពុជា ក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍបន្ថែមនូវសេចក្តីពន្យល់លើច្បាប់ផ្សេងៗ ព្រមទាំងលើកកំពស់ផងដែរនូវការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដល់សាធារណៈជន និងដល់ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់នៅកម្ពុជា ឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគម្រោង និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រច្បាប់ដតណែត!


 The Chbab.net website is a public interest initiative to establish 
sustainable foundations for better dissemination of Cambodian Law. “Chbab” (ច្បាប់) means “law” in Khmer. The Chbab.net website's objective is to ensure better accessibility to the law, which is a key component of the rule of law. It is hoped that Chbab.net will eventually be able to compile Cambodian jurisprudence, develop a community of legal commentators, and ultimately promote better public accessibility and understanding of the law in Cambodia.
Learn more about this project and give your support to Chbab.net!